QuEChERS -LC MS/MS Yönteminin Ballarda Bazı Pestisit Kalıntıları için Metot Validasyonu

sayi25-5.pdf ()

QuEChERS -LC MS/MS Yönteminin Ballarda Bazı Pestisit Kalıntıları için Metot Validasyonu

Amaç: Bal, bal arısı tarafından üretilen insanlık tarihinin bilinen en eski gıdalarından biridir. Ballarda pestisit kalıntısı problemi insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra balın ihracat potansiyelini düşürerek ve arı kolonilerinde kayıplara yol açarak ekonomik zaiyata da sebep olmaktadır. Kovan içi uygulamalardan kaynaklanan direkt yolla ya da arıların nektar ve bal yapmakta kullandıkları bitkilerin ilaçlanması sonucunda dolaylı yolla balda pestisit kalıntıları bulunabilmektedir. Bu çalışmada SANTE/11813/2019 dokümanı esas alınarak bazı pestisitlerin LC MS/MS tekniği kullanılarak analiz edilmesi ve validasyonunun yapılması hedeflenmiştir.
Materyal ve Yöntem: QuEChERS yönteminin AOAC 2007.01 versiyonu kullanılarak bal numunelerinde 70 adet pestisitin kalıntı seviyesinin belirlenmesi LC-MS/MS çoklu kalıntı yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Her bir hedef pestisit kalıntısı için kalibrasyon eğrileri 2,5–100,0 μg/kg (r2 ≥ 0.995) arasında olacak şekilde oluşturulmuştur.
Bulgular: Tüm pestisitlerin LOQ değerleri, Avrupa Komisyonu (EC) tarafından belirlenen MRL değerlerinin altında, 10 μg/kg olarak belirlenmiştir. Seçilen 70 adet pestisit için ortalama geri kazanımlar SANTE 2019 kılavuzunda belirtilen %70-120 aralığına ve relatif standart sapma (%RSD≤20) ise %20 limitine uygun olarak bulunmuştur. Ayrıca tüm genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri %50’nin altında hesaplanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak çalışılmış olan tüm pestisitler için yapılan validasyon çalışmaları SANTE/11813/2019 dokümanında belirtilen şartları sağlamıştır. Ballarda pestisit kalıntılarının analizinin yaygınlaşması tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşılabilirliğinin sağlanması için oldukça önemlidir.

References

 • Ali, H., Khan, E. and Ilahi, I. 2019. Environmental Chemistry and Ecotoxicology of Hazardous Heavy Metals: Environmental Persistence, Toxicity, and Bioaccumulation. Journal of Chemistry, 1-14.
 • Anonymous, 2007. AOAC Official Method, Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate, 2007.01.
 • Anonim, 2012, Tük Gıda Kodeksi, Bal Tebliği (2012/58). Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • Anonymous, 2017 FAOSTAT. Tonnes Tonnes. FAO, 2019 CA4657EN/1/05.19 .http://www. fao.org/3/ca4657en/ca4657en.pdf (Erişim Tarihi: 28.01.2021)
 • Anonim, 2019. Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü, Gıda ve Yemde Pestisit Kalıntıları ve Analizleri İçin Analitik Kalite Kontrol ve Metot Validasyonu Prosedürleri Rehber Dokümanı (SANTE/ 11813/2019), 2019.
 • Anonim, 2021. Pestisit validasyon prosedürleri rehber dokumanı gıda ve yemde pestisit kalıntıları analizi için analitik kalite kontrol ve metot validasyonu prosedürleri. (Web page: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Gida_Kont/Pestisit_El_Kitabi.pdf) (Erişim Tarihi: 28.01.2021).
 • Barganska, Z., Konieczka, P. and, Namiesnik, J., 2018. Comparision of two Methods for the Determination of Selected Pesticides in Honey and Honeybee Samples. Molecules, 23:2582.
 • Çobanoğlu, S. and Tüze, Ş. 2008. Determination of Amitraz (Varroaset) Residue in Honey by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Tarım Bilimleri Dergisi, 14, 169-174.
 • Erdoğrul, Ö. 2007. Levels of Selected Pesticides in Honey Samples from Kahramanmaraş, Turkey. Food Control, 18, 866–871.
 • Flores, C., Rsales, V., Ramirez, O., Loza, L. and Ugalde, J., 2017. Agricultural Pesticide Residues in Honey and Wax Combs from Southeastern, Central and Northeastern Mexico. Journal of Apicultural Research, 56:667-679.
 • Harizanis, P.C., Alissandrakis, E., Tarantilis, P.A. and Polissiou, M., 2008. Solid-Phase Microextraction/Gas-Chromatographic/Mass Spectrometric Analysis of p –dichlorobenzene and Naphthalene in Honey. Food Additives and Contaminants 25:1272-1277.
 • Koç F., Yigit, Y., Das, Y.K., Gürel, Y. and Yaralı, C., 2008. Determination of Aldicarb, Propoxur, Carbofuran, Carbaryl and Methiocarb Residues in Honey by HPLC with Post-column Derivatization and Fluorescence Detection after Elution from a Florisil Column. Journal of Food and Drug Analysis, 16, 39-45.
 • Kolankaya, D., Sorkun, K., Özkrım, A. ve Erkmen, B. 2002. Adapazarı-Karasu’da Fındık Zararlısına Karşı Kullanılan İnsektisitlerin Bal Arılarına Etkisi. Mellifera 2, 30-31.
 • Kumova, U., 2001. Varroa jacobsoni Kontrolünde Ülkemizde Kullanılan Bazı İlaçların Etkinliğinin Araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 597–602.
 • Lehotay, S. J., Maśtovská, K. and Lightfield, A. R., 2005. Use of Buffering and other means to Improve Results of Problematic Pesticides in a Fast and Easy Method for Residue Analysis of Fruits and Vegetables. Journal of AOAC Inter. 88(2):615-629.
 • Lopez, M.I., Pettis, J.S., Smith, I.B. and Chu, P.S., 2008. Multiclass Determination and Confirmation of Antibiotic Residues in Honey using LC-MS/MS. J. Agric. Food Chem. 56:1553-1559.
 • Moosbeckhofer, R., Wallner, K., Pechhacker, H., Luh, M. and Womastek, R., 1995. Residue Level in Honey, Wax and Propolis After Ten Years of Varroa Treatment in Austria. The XXXIVth International Apicultural Congress. 15-19 August 1995. Lausanne, Switzerland.
 • Muku, C., Güçlü, G. ve Selli S., 2019. Doğu Akdeniz Bölgesi Ballarının Pestisit ve Naftalin Kalıntılarının LC/MS/MS ve HS-SPME GC/MS Teknikleriyle Belirlenmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 142-148.
 • Oliviera, R., Queiroz, S., Luz, C., Prto, R. and Rath, S., 2016. Bee Polen as a Bioindicator of Environmental Pesticide Contamination. Chemosphere, 163:525-53.
 • Pinho, P.P, Neves, A.A., de Queiroz, R.M.E.L. and Silvério, F.O. 2010. Optimization of the Liquid–Liquid Extraction Method and Low Temperature Purification (LLE–LTP) for Pesticide Residue Analysis in Honey Samples by Gas Chromatography. Food Control, 21, 1307–1311.
 • Polat, B. and Tiryaki, O., 2019. Determination of some Pesticide Residues in Conventional-Grown and IPM-Grown Tomato by using QuEChERS Method. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 54(2), 112-117.
 • Polat, B. and Tiryaki, O., 2020. Assessing Washing Methods for Reduction of Pesticide Residues in Capia Pepper with LC-MS/MS. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 55(1), 1-10.
 • Rissato, S.R., Galhianea, M.S, Knollb, F.R.N. and Aponc, B.M., 2004. Supercritical Fluid Extraction for Pesticide Multiresidue Analysis in Honey: Determination by Gas Chromatography with Electron-Capture and mass Spectrometry Detection. Journal of Chromatography A, 1048, 153–159.
 • Shendy, A., Ghobashy, M., Mhammed, M., Alla, S. and Ltfy, H., 2016. Simultaneous Determination of 200 Pesticide Residues in Honey using Gas Chromatgraphy Tandem Mass Spectrometry in Conjuction with Stream Lined Quantification Approach. Journal of Chromatography A, 1427:143-160.
 • Sorkun, K., Yılmaz, B., Özkırım, A., Özkök, A., Gençay, Ö. ve Bölükbaşı, D.N., 2008 Yaşam için Arılar. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara, p. 135 Tiryaki, O. and Temur, C., 2010. The fate of pesticide in the environment. J. Biol. Environ. Sci, 4(10), 29-38.
 • Toptancı, İ. ve Bayrak, A., 2012. Turunçgil Ballarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi Akademik Gıda, 10 (3), 22-25. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida/issue/55821/764684. (Erişim Tarihi: 28.01.2021)